ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

จำนวนแรงงานไทยในไต้หวันปี 2547-2562 (ข้อมูล ณ กันยายน 2562)

 

จำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวัน (ข้อมูล ณ กันยายน 2562)

 

 

Syndicate content